Nyheter

Startsida > Nyheter

Information

2023-12-07

Vid extrastämman blev Gisela Eklund invald i styrelsen och vi hälsar henne varmt välkommen! Gisela kommer i första hand arbeta med ekonomi och fakturahantering jämte ordinarie styrelsearbete. 

2023-09-19

De nya stadgarna kan läsas under menyn Information/Stadgar.

2023-09-09

Pergolan invigdes med pompa och ståt samt grillning med korv och bröd. Hur trevligt som helst! Taket över pergolan skyddar mot både stekande sol och regn. Vid invigningen hade vi endast soligt väder.

2023-07-17 Pergola

En ny pergola med grill är under uppbyggnad och blir klar i sommar 2023. Pergolan är till för alla boende att fritt utnyttjas efter behov.

2023-06-01 Häckklippning

Häckklippning sköts av respektive boende. Den del av häcken som gränsar till parkeringen ska också klippas av den boende. Häckarna mellan tomterna får man komma överens om med sin granne hur de ska klippas.

2023-06-01 Besökare med husvagn eller husbil

Under sommarmånaderna är vi flera boende som får besök av anhöriga och gäster som kommer med husvagn eller husbil.

Styrelsen har beslutat att asfaltsytan mellan garage och sophus är den bästa platsen för uppställning av dessa fordon.

Vid besök ska platsen bokas genom att kontakta styrelsen och meddela datum för uppställningen. Till denna plats finns även möjlighet att få tillgång till el, genom att dra en elkabel in i sophuset via ventilationsventilen ovanför fasadbelysningen.

Uppställning under en rimlig tidsperiod är kostnadsfri. Detta gäller även förbrukning av el.

Ytterligare uppställningsytor kan finns tillgängliga om fler än ett campingfordon kommer samtidigt. Hör av dig till styrelsen för mer information.

Se Ljungblommans kalender för aktiviteter och händelser i föreningen

Information - Maj

2021-05-31

Trädgårdsskötsel

HSB Östergötland kan hjälpa boende på bottenvåningen med skötsel av era trädgårdar och uteplatser. HSB erbjuder bl.a. gräsklippning, häckklippning och ogräshackning i enklare rabatter. En beställning gäller för hela säsongen.

Vid beställning kontaktar Du/Ni HSB kundsupport på telefon 010-442 40 00, eller via www.hsb.se/ostergotland/om-hsb/kontakt/

Fakturering sker individuellt av HSB, med RUT-avdrag på begäran.

Behöver Du/Ni inte hjälp med skötseln av trädgården eller vill använda en annan aktör än HSB, så står det er fritt att göra så.

Har ni har frågor eller funderingar om trädgårdsskötseln, hör av er till styrelsen!

Information

2021-05-07

Underhåll byggnationer, uteplatser och markytor

Styrelsen vill påminna om att alla installationer, byggnationer, uteplatser och markytor som nyttjas av boende, både på bottenvåning och övervåning, ska underhållas och skötas enligt föreningens instruktioner och policy.

Styrelsen kommer inom kort ut med information om hur trädgårdstjänster m.m. kan beställas och köpas in av er boende från t.ex. HSB fastighetsskötsel.

Bostadsanpassning och kommunbidrag

Styrelsen vill ge ett stort TACK till alla medlemmar som deltagit i vårt gemensamma försök att söka bidrag från kommunen för att anpassa våra entréer på bottenvåningen till det bättre.

Resultatet blev tyvärr inte det positiva svar som vi hade hoppats på. Styrelsen kommer oavsett detta, gå vidare med arbetet att ta bort hindrande kantstenar och jämna ut nivåskillnader. Detta arbete kommer att utföras under sommaren tillsammans med anpassningar av vår parkering och mark. Mer information kommer.

Behöver någon av er medlemmar söka bostadsanpassningsbidrag från kommunen framöver, ligger det på ert ansvar att prata med styrelsen och initiera en ansökan. Bostadsanpassningsbidrag kan man ansöka om en gång per år!

Information - Februari

2021-02-20

Avgående styrelseledamot – Håkan

Håkan har begärt utträde ur styrelsen med anledning av sin kommande flytt i mars. På senaste mötet den 16 februari tackade styrelsen av Håkan å föreningens vägnar för en förtjänstfull tid som ordförande och ledamot sedan bildandet av Ljungblomman våren 2009. Vi önskar alla Håkan lycka till i sitt nya boende!

Bostadsanpassning av lgh-entréer och kommunbidrag

Vi har flera pågående bidragsansökningar hos kommunen och inväntar nu utfallen från dessa. Oavsett om bidragen blir bifallna, anser styrelsen att ta bort alla kantstenar och nivåskillnader inom föreningens område är en stämmofråga som vi behöver besluta om gemensamt.

Belysning Trappor

Provinstallationen på Krassevägen 10 blev enligt styrelsen nästintill perfekt. Några smärre förändringar behöver dock göras innan vi installerar belysning på resterande hus. Mer information om när detta blir av kommer, då installationen kräver ett kort elavbrott.

Har ni synpunkter eller funderingar om hur trappbelysningen blev eller borde vara, hör av er snarast!

Byggnation av förråd mellan Garagelängorna

Vi har erhållit bygglov för byggnation av förrådet mellan garagelängorna. Upphandling av detta kommer nu att ske. Vi har sökt och fått ett brandutlåtande från en brandingenjör, som meddelar att inga särskilda brandskyddsåtgärder är nödvändiga för utrymmet. Utlåtandet finns att få ta del av på begäran till styrelsen.

I samband med byggnation av förrådet ser styrelsen ett utmärkt tillfälle för  förbättring av elnät, belysning, m.m. på ett flertal platser. Mer information om detta kommer framgent.

När byggnationen av förrådet är klar, kommer vi även att se över vår avfallshantering och förbättra den med både källsortering och en uppfräschning av själva sophuset.

Motioner till stämman 2021 och Nomineringar

Styrelsen vill påminna er om att sista dag för båda är den 28 februari.

Medlemsmöte 2021

Styrelsen har fått så få förslag angående medlemsmötets format att vi anser oss fria att välja själva. Vi tackar i vilket fall de som visat sitt intresse!

Temat är förvaltning och underhåll och vad som kommer att ske under 2021:

Styrelsen återkommer med när och hur vi ska genomföra detta på bästa sätt!

Information - Januari

2021-01-20

Julgranar – Bortforsling 25 januari

Tekniska Verken tar hand om våra julgranar, så Du/Ni behöver senast ha julgransplundring den 24 januari för att Er julgran ska kunna hämtas upp!

Granen ska vara fri från pynt och julgransfot och får inte förpackas i sopsäck.

Julgranen du vill bli av med läggs utomhus tätt intill sophuset för att vara väl synlig och snöfri. Granen får vara högst 2,5 meter, annars kan den inte hämtas. 

Vill Du/Ni har kvar julgranen längre, får ni lämna den själva. Det går bra att lämna den på återvinningscentralerna, eller på den nya trädgårdsavfallstippen.

Bostadsanpassning av lgh-entréer och kommunbidrag

Berörda medlemmar får information om hur man individuellt söker bostadsanpassningsbidrag från kommunen. Kommun och sakkunnig utvärderar sedan den individuella bostadssituationen och beviljar eventuellt bidrag för den sökta anpassningen.

Hur utfallet blir får vi se om ett par månader. Målet är att alla våra entréer ska vara utan både kantsten och nivåskillnader till hösten 2021.

Ny HSB-ledamot

HSB har utsett en ny HSB-ledamot till Ljungblomman. Vi tackar Agneta för sin insats och hälsar istället Gunnar Monsén välkommen!

Kommande underhåll i närtid

Inom kort påbörjas följande underhållsarbeten hos Ljungblomman: 

Reparation och belysning Trappor

Renovering av trapporna påbörjas. Fundament, infästningar, installation av handledare kommer att utföras av PEAB och HaMi.

En provinstallation på Krassevägen 10 görs av Lundgrens El för utvärdering av oss alla. Jobbet påbörjas den 26 januari och inkluderar elavbrott.

Reparation Balkong 2 C

Balkongen kommer att riktas upp av Eklöfs Bygg, arbetet påbörjas.

Byggnation dörr till Styrelserum (Garage nr 1)

Bygglov är erhållet och dörrinstallationen påbörjas av PEAB.

Medlemsmöte 2021

Styrelsen vill undersöka bland Er medlemmar hur vi kan genomföra ett medlemsmöte under februari/mars. Mötet är till för att informera Er om vad som händer både på kort- och lång sikt framöver i Ljungblomman.

Temat är förvaltning och underhåll och vad som kommer under 2021:

På vilket sätt vill Ni ta del av denna information? Möjliga alternativ är:

Styrelsen tar gärna emot förslag på hur vi kan göra detta på bästa sätt!

Varning för Snöras

2021-01-01

Vintern är här och med det även risken för istappar och snöras från våra tak.

Att skadas av fallande snö och is är stor och åligger föreningens ansvar att förhindra. Styrelsen har därför köpt in varningsskyltar som kommer att ställas upp på platser där snörasskydd saknas och en påtaglig rasrisk finns.

Dessa platser är altaner, uteplatser och gräsytor tillhörande bottenvåningen, där solpanelerna på taken ovanför gör att snö och is lätt glider av.

Varningsskyltarna är en golvmodell och kommer att placeras i altandörrens närhet och vid förekommande fall på insidan av inglasningar.

Snörasskylten skall vara synlig vid in- och utpassage från både altandörr, uteplats, samt gräsmatta.

Uppställningen av snörasskyltarna kommer att ske inom kort efter att detta meddelande delats ut. Placeringen av skyltarna kommer att fotograferas som bevis för att varningen “Risk för snöras, istappar” har delgetts den/de personer som vistas inom skyltens närområde.

Snörasskyltarna får flyttas vid behov, men skall alltid ställas tillbaka synligt enligt ovan. Skyltarna samlas in på våren då risken för snöras upphört.

Meddela styrelsen om du/ni tycker att fler platser som behöver skyltas upp. Förslag på bättre placering av skyltar tas gärna emot.

Riskområden för Snöras – Ljungblommans fastighet

Områden där is- och snöras förekommer är markerade i gul-svart i bilden bredvid.

Under perioder då snö och is förekommer på Ljungblommans tak, beträds markerade områden helt och hållet på egen risk!

Ovanför entréer och trappor till lägenheterna finns snörasskydd. Däremot finns inget snörasskydd ovanför uteplatserna vid köksfönstren på bottenvåningen.

Var vaksam uppåt taket då du befinner dig i de gul-svarta områdena i bilden här bredvid.

Riskzon för snöras och istappar – Beträds på egen risk