Nyheter - 2021

Startsida > Nyheter

Information - Juni

2021-06-21

Häckklippning

Onsdagen den 23 juni, kommer våra fastighetsskötare från HSB att klippa häcken utmed parkeringen.

Alla boende som har ett fordon på parkeringen under dagen behöver lämna ett arbetsutrymme till häcken på ca 1-1,5 meter.

Har du garage, parkera i första hand bilen där.

Arbetsutrymmet behövs för att ge fastighetsskötarna svängrum, samt för att skydda fordonen från skador.

Besökare med husvagn eller husbil

Under sommarmånaderna är vi flera boende som får besök av anhöriga och gäster som kommer med husvagn eller husbil.

Styrelsen har beslutat att grusytan mellan garage och sophus är den bästa platsen för uppställning av dessa fordon.

Vid besök ska platsen bokas genom att kontakta styrelsen och meddela datum för uppställningen. Till denna plats finns även möjlighet att få tillgång till el, genom att dra en elkabel in i sophuset via ventilationsventilen ovanför fasadbelysningen.

Uppställning under en rimlig tidsperiod är kostnadsfri. Detta gäller även förbrukning av el.

Ytterligare uppställningsytor kan finns tillgängliga om fler än ett campingfordon kommer samtidigt. Hör av dig till styrelsen för mer information.

Se Ljungblommans kalender för aktiviteter och händelser i föreningen

Information - Maj

2021-05-31

Konstituering av den nya Styrelsen

Ljungblommans nya styrelse har haft sitt konstituerande möte och beslutat om hur den nya sammansättningen av styrelsen ska se ut. Bifogad bilaga visar Ljungblommans nya styrelse med allas kontaktuppgifter.

Har ni frågor eller funderingar, gällande allt mellan himmel och jord, hör av er till styrelsen. Vi finns här för er medlemmars skull!

Trädgårdsskötsel

HSB Östergötland kan hjälpa boende på bottenvåningen med skötsel av era trädgårdar och uteplatser. HSB erbjuder bl.a. gräsklippning, häckklippning och ogräshackning i enklare rabatter. En beställning gäller för hela säsongen.

Vid beställning kontaktar Du/Ni HSB kundsupport på telefon 010-442 40 00, eller via www.hsb.se/ostergotland/om-hsb/kontakt/

Fakturering sker individuellt av HSB, med RUT-avdrag på begäran.

Behöver Du/Ni inte hjälp med skötseln av trädgården eller vill använda en annan aktör än HSB, så står det er fritt att göra så.

Har ni har frågor eller funderingar om trädgårdsskötseln, hör av er till styrelsen!

Information - Maj

2021-05-07

Föreningsstämma 23 maj 2021 via Poströstning

Senast den 9 maj fram till kl 24:00, d.v.s. stadgeenliga två veckor innan föreningsstämmans datum, kommer ni medlemmar få information, underlag och formulär för att kunna poströsta i Ljungblommans stämma den 23 maj.

Sista datum för att lämna in formuläret till styrelsen är den 21 maj!

Informationsträff 12 maj 2021, kl 09:00

Angående Stämmobeslut: Byggnation av förråd med anledning av nya avfallsregler

Styrelsen bjuder härmed in till en informationsträff angående stämmobeslutet som krävs för att vi ska kunna bygga ett förråd mellan garagen och därmed kunna uppfylla Sveriges nya avfallsregler som träder i kraft fr.o.m. 2022-01-01.

Informationsträffen kommer att hållas utomhus på Ljungblommans parkering den 12 maj 2021, kl 09:00-10:00. (Sittplats medtages, ståplats finns.)

Styrelsen tillsammans med vår projektledare från HSB och utvald entreprenör, PEAB Bygg, kommer att presentera projektplan, byggnation, finansiering och vilken påverkan det får på Ljungblommans ekonomi.

Underlag delas ut tillsammans med stämmoinformationen enligt ovan.

Välkomna!

Våra Trappor är Äntligen 100% Lagliga!

Ett av de byggfusk som Eklöfs Bygg lämnat efter sig till brf Ljungblomman är nu åtgärdat efter 12 års blundande av föreningen. Våra trappor uppfyller nu alla krav, regler, standarder och lagar som styr över säkerhet och tillgänglighet.

Vi är alltså ett steg närmare en bättre och säkrare bostadsrättsförening!

Underhåll byggnationer, uteplatser och markytor

Styrelsen vill påminna om att alla installationer, byggnationer, uteplatser och markytor som nyttjas av boende, både på bottenvåning och övervåning, ska underhållas och skötas enligt föreningens instruktioner och policy.

 • Uteplatser ska vara målade enligt de färgkoder som gäller för Ljungblommans byggnader → Saknar du dessa, hör av dig till styrelsen!

 • Växtlighet, gräs, häckar m.m. ska skötas om enskilt och tillsammans, exempelvis häckar som avgränsar markytor har delat underhållsansvar.

Mer information om underhållskrav m.m. finns i nyttjanderättsavtalen som ska upprättas under sommaren 2021.

Styrelsen kommer inom kort ut med information om hur trädgårdstjänster m.m. kan beställas och köpas in av er boende från t.ex. HSB fastighetsskötsel.

Bostadsanpassning och kommunbidrag

Styrelsen vill ge ett stort TACK till alla medlemmar som deltagit i vårt gemensamma försök att söka bidrag från kommunen för att anpassa våra entréer på bottenvåningen till det bättre.

Resultatet blev tyvärr inte det positiva svar som vi hade hoppats på. Styrelsen kommer oavsett detta, gå vidare med arbetet att ta bort hindrande kantstenar och jämna ut nivåskillnader. Detta arbete kommer att utföras under sommaren tillsammans med anpassningar av vår parkering och mark. Mer information kommer.

Behöver någon av er medlemmar söka bostadsanpassningsbidrag från kommunen framöver, ligger det på ert ansvar att prata med styrelsen och initiera en ansökan. Bostadsanpassningsbidrag kan man ansöka om en gång per år!

Information - April

2021-04-10

Medlemsmöte 2021 – 18 april, kl 14:00-16:00, Parkeringen

Styrelsen bjuder härmed in till medlemsmöte utomhus på Ljungblommans parkering den 18 april 2021, kl 14:00-16:00. Sittplats medtages, ståplats finns!

Vid alltför dåligt väder (d.v.s. regn/snö) flyttas mötet framåt i tiden.

Temat är förvaltning och underhåll och vad som kommer att ske under 2021

 • Vad är en bostadsrättsförening och bostadsrätt?

 • Nyttjanderättsavtal

 • Underhåll av Ljungblommans fastighet, mark och parkering

 • Energi- och Värmesystem → Vägen mot ett ökat användande av vår egenproducerade solel, med ett internt elnät och ett förbättrat inomhusklimat med komfortkyla sommartid

 • Inför föreningsstämma 2021 → Poströstning och Valberedning

Valberedning – Nomineringar till föreningsstämma 2021

Styrelsen vill påminna er medlemmar om att HSB brf Ljungblomman i nuläget saknar en valberedning.

Detta är mycket bekymmersamt och innebär dels en väldigt stor brist för föreningen och dels att styrelsen måste agera valberedning istället, något som inte alls är godtagbart i föreningsvärlden.

Styrelsen vill nu att 1-2 st personer av Er medlemmar ställer upp som valberedare. Detta är ett krav för att föreningen ska styras på ett godtagbart sätt enligt de lagar som gäller för en ekonomisk förening. Anmälan som valberedare ska ske senast innan föreningsstämman i maj 2021.

Valberedaren kommer att få utbildning, tydliga instruktioner och uppgifter om hur uppdraget som valberedare ska utföras.

Vi i styrelsen ser fram emot att Ni anmäler Er som valberedare!

Trappor – Belysning, Handledare och Fundament

De nya fundamenten till trapporna är klara och de har byggts om med anledning av att våra trappor bokstavligen har svävat i luften.

Alla bultar och infästningar i trapporna har kontrollerats och tiotalet lösa bultar har hittats och dragits åt.

Installation av nya handledare till trapporna kommer inom kort.

När installationen av belysningen ovan alla trappor kommer att ske, väntar vi fortfarande besked på.

Garage, Byggnation av förråd och Nya avfallsregler

Installationen av en dörr i gaveln till garage nr 1 är klar.

Styrelsen har erhållit anbud för av byggnationen av förrådet mellan garagelängorna och ett beslut om hur vi ska gå vidare ska tas.

Under första kvartalet av 2021 har nya lagar och regler för hur Sveriges avfallshantering ska utvecklas och förändras under de kommande två åren beslutats. Inom kort kommer kommunen att ta över allt ansvar för avfallshanteringen och då kommer det att bli krav på bostadsnära insamling och källsortering.

Ljungblommans plan på att bygga ett nytt förråd mellan garagen ligger alltså mycket lägligt i tiden för att vi ska kunna uppfylla de kommande avfallskraven. I nuläget används vårt sophus som förråd vilket inte är förenligt med det beviljade bygglov vi har för Ljungblomman.

Bygger vi inte ett nytt förråd, så kommer vi att få problem med hur vi ska förvara inventarierna som finns i sophuset just nu. I slutändan riskerar vi förelägganden från Linköpings kommun p.g.a. fel avfallshantering.

Mer information om detta delges på Medlemsmötet den 18 april.

Information - Mars

2021-03-25

Valberedning – Nomineringar till föreningsstämma 2021

Styrelsen vill påminna er medlemmar om att HSB brf Ljungblomman i nuläget saknar en valberedning.

Detta är mycket bekymmersamt och innebär dels en väldigt stor brist för föreningen och dels att styrelsen måste agera valberedning istället, något som egentligen inte alls är godtagbart i föreningsvärlden.

Styrelsen vill nu att 1-2 st personer av Er medlemmar ställer upp som valberedare. Detta är ett krav för att föreningen ska styras på ett godtagbart sätt enligt de regler som gäller för en ekonomisk förening. Anmälan som valberedare ska ske senast på föreningsstämman i maj 2021.

Valberedaren kommer att få utbildning, tydliga instruktioner och uppgifter om hur uppdraget som valberedare ska utföras.

Vi i styrelsen ser fram emot att någon av Er anmäler sig som valberedare!

Nya medlemmar i brf Ljungblomman

Vi har fått nya medlemmar och blivande grannar. Krassevägen 10 B och 8 B överlåts till nya bostadsrättshavare under mars/april, respektive april/maj.

Vi hälsar våra nya grannar hjärtligt välkomna till vår förening Ljungblomman.

Rullator-/Barnvagnsgarage gällande boende på övervåning

Styrelsen har fått in en förfrågan om att installera/bygga ett garage för en rullator i utrymmet under trappan till övervåningen.

Styrelsen har beviljat denna förfrågan och vill nu undersöka om fler boende på övervåningen har behov av ett utrymme att parkera en rullator alternativt en barnvagn under trappan.

Om så är fallet, hör av er till styrelsen så snart som möjligt.

Trappor – Belysning, Handledare och Fundament

Belysningen ovan alla trappor kommer snart att vara på plats, vi väntar fortfarande besked om den exakta tidpunkten.

En provinstallation av nya handledare har utförts på Krassevägen 4.

Alla fundament till trapporna kommer att renoveras under våren.

Garage och pågående underhåll

Installation av en dörr på gaveln till garage nr 1 kommer att ske inom kort.

Upphandling av byggnationen av förrådet mellan garagelängorna pågår.

Medlemsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att bjuda in till ett medlemsmöte utomhus på Ljungblommans område en passande dag under april. Inbjudan kommer.

Temat är förvaltning och underhåll och vad som kommer att ske under 2021:

 • Vad är en bostadsrätt?

 • Nyttjanderättsavtal

 • Renovering och underhåll av Ljungblommans markytor och parkering

 • Energi- och Värmesystem → Vägen mot ökat användande av vår egenproducerade solel, med ett internt elnät och ett förbättrat inomhusklimat med komfortkyla sommartid

 • Inför föreningsstämma 2021

Information - Februari

2021-02-20

Avgående styrelseledamot – Håkan

Håkan har begärt utträde ur styrelsen med anledning av sin kommande flytt i mars. På senaste mötet den 16 februari tackade styrelsen av Håkan å föreningens vägnar för en förtjänstfull tid som ordförande och ledamot sedan bildandet av Ljungblomman våren 2009. Vi önskar alla Håkan lycka till i sitt nya boende!

Bostadsanpassning av lgh-entréer och kommunbidrag

Vi har flera pågående bidragsansökningar hos kommunen och inväntar nu utfallen från dessa. Oavsett om bidragen blir bifallna, anser styrelsen att ta bort alla kantstenar och nivåskillnader inom föreningens område är en stämmofråga som vi behöver besluta om gemensamt.

Belysning Trappor

Provinstallationen på Krassevägen 10 blev enligt styrelsen nästintill perfekt. Några smärre förändringar behöver dock göras innan vi installerar belysning på resterande hus. Mer information om när detta blir av kommer, då installationen kräver ett kort elavbrott.

Har ni synpunkter eller funderingar om hur trappbelysningen blev eller borde vara, hör av er snarast!

Byggnation av förråd mellan Garagelängorna

Vi har erhållit bygglov för byggnation av förrådet mellan garagelängorna. Upphandling av detta kommer nu att ske. Vi har sökt och fått ett brandutlåtande från en brandingenjör, som meddelar att inga särskilda brandskyddsåtgärder är nödvändiga för utrymmet. Utlåtandet finns att få ta del av på begäran till styrelsen.

I samband med byggnation av förrådet ser styrelsen ett utmärkt tillfälle för förbättring av elnät, belysning, m.m. på ett flertal platser. Mer information om detta kommer framgent.

När byggnationen av förrådet är klar, kommer vi även att se över vår avfallshantering och förbättra den med både källsortering och en uppfräschning av själva sophuset.

Motioner till stämman 2021 och Nomineringar

Styrelsen vill påminna er om att sista dag för båda är den 28 februari.

Medlemsmöte 2021

Styrelsen har fått så få förslag angående medlemsmötets format att vi anser oss fria att välja själva. Vi tackar i vilket fall de som visat sitt intresse!

Temat är förvaltning och underhåll och vad som kommer att ske under 2021:

 • Vad är en bostadsrätt?

 • Nyttjanderättsavtal

 • Renovering och underhåll av Ljungblommans markytor och parkering

 • Energi- och Värmesystem → Vägen mot ökat användande av vår egenproducerade solel, med ett internt elnät och ett förbättrat inomhusklimat med komfortkyla sommartid

Styrelsen återkommer med när och hur vi ska genomföra detta på bästa sätt!

Information - Januari

2021-01-20

Julgranar – Bortforsling 25 januari

Tekniska Verken tar hand om våra julgranar, så Du/Ni behöver senast ha julgransplundring den 24 januari för att Er julgran ska kunna hämtas upp!

Granen ska vara fri från pynt och julgransfot och får inte förpackas i sopsäck.

Julgranen du vill bli av med läggs utomhus tätt intill sophuset för att vara väl synlig och snöfri. Granen får vara högst 2,5 meter, annars kan den inte hämtas.

Vill Du/Ni har kvar julgranen längre, får ni lämna den själva. Det går bra att lämna den på återvinningscentralerna, eller på den nya trädgårdsavfallstippen.

Bostadsanpassning av lgh-entréer och kommunbidrag

Berörda medlemmar får information om hur man individuellt söker bostadsanpassningsbidrag från kommunen. Kommun och sakkunnig utvärderar sedan den individuella bostadssituationen och beviljar eventuellt bidrag för den sökta anpassningen.

Hur utfallet blir får vi se om ett par månader. Målet är att alla våra entréer ska vara utan både kantsten och nivåskillnader till hösten 2021.

Ny HSB-ledamot

HSB har utsett en ny HSB-ledamot till Ljungblomman. Vi tackar Agneta för sin insats och hälsar istället Gunnar Monsén välkommen!

Kommande underhåll i närtid

Inom kort påbörjas följande underhållsarbeten hos Ljungblomman:

Reparation och belysning Trappor

Renovering av trapporna påbörjas. Fundament, infästningar, installation av handledare kommer att utföras av PEAB och HaMi.

En provinstallation på Krassevägen 10 görs av Lundgrens El för utvärdering av oss alla. Jobbet påbörjas den 26 januari och inkluderar elavbrott.

Reparation Balkong 2 C

Balkongen kommer att riktas upp av Eklöfs Bygg, arbetet påbörjas.

Byggnation dörr till Styrelserum (Garage nr 1)

Bygglov är erhållet och dörrinstallationen påbörjas av PEAB.

Medlemsmöte 2021

Styrelsen vill undersöka bland Er medlemmar hur vi kan genomföra ett medlemsmöte under februari/mars. Mötet är till för att informera Er om vad som händer både på kort- och lång sikt framöver i Ljungblomman.

Temat är förvaltning och underhåll och vad som kommer under 2021:

 • Vad är en bostadsrätt?

 • Nyttjanderättsavtal

 • Renovering och underhåll av Ljungblommans markytor och parkering

 • Energi- och Värmesystem → Vägen mot ökat användande av egenproducerad solel med ett internt elnät och förbättrat inomhusklimat med komfortkyla sommartid

På vilket sätt vill Ni ta del av denna information? Möjliga alternativ är:

 1. Samling i lokal (t.ex. Råleden 2), enligt nya pandemilagen

 2. Samling utomhus (t.ex. innergården), med social distans

 3. Individuella korta samtal på lämplig plats

 4. All information delas ut på papper, frågor tas separat i efterhand

 5. ...

Styrelsen tar gärna emot förslag på hur vi kan göra detta på bästa sätt!

Varning för Snöras

2021-01-01

Vintern är här och med det även risken för istappar och snöras från våra tak.

Att skadas av fallande snö och is är stor och åligger föreningens ansvar att förhindra. Styrelsen har därför köpt in varningsskyltar som kommer att ställas upp på platser där snörasskydd saknas och en påtaglig rasrisk finns.

Dessa platser är altaner, uteplatser och gräsytor tillhörande bottenvåningen, där solpanelerna på taken ovanför gör att snö och is lätt glider av.

Varningsskyltarna är en golvmodell och kommer att placeras i altandörrens närhet och vid förekommande fall på insidan av inglasningar.

Snörasskylten skall vara synlig vid in- och utpassage från både altandörr, uteplats, samt gräsmatta.

Uppställningen av snörasskyltarna kommer att ske inom kort efter att detta meddelande delats ut. Placeringen av skyltarna kommer att fotograferas som bevis för att varningen “Risk för snöras, istappar” har delgetts den/de personer som vistas inom skyltens närområde.

Snörasskyltarna får flyttas vid behov, men skall alltid ställas tillbaka synligt enligt ovan. Skyltarna samlas in på våren då risken för snöras upphört.

Meddela styrelsen om du/ni tycker att fler platser som behöver skyltas upp. Förslag på bättre placering av skyltar tas gärna emot.

Riskområden för Snöras – Ljungblommans fastighet

Områden där is- och snöras förekommer är markerade i gul-svart i bilden bredvid.

Under perioder då snö och is förekommer på Ljungblommans tak, beträds markerade områden helt och hållet på egen risk!

Ovanför entréer och trappor till lägenheterna finns snörasskydd. Däremot finns inget snörasskydd ovanför uteplatserna vid köksfönstren på bottenvåningen.

Var vaksam uppåt taket då du befinner dig i de gul-svarta områdena i bilden här bredvid.

Riskzon för snöras och istappar – Beträds på egen risk