Nyheter - 2019

December – Information från styrelsen

2019-12-18

Frusna lås postfack → Lösning finns!

Föreningens postfack fryser tyvärr ibland. För att komma till rätta med problemet har styrelsen köpt in anti-frysvätska till lås som finns placerad innanför dörren till vardera förråd.

Vid fruset postlås, använd sprayflaskan genom att trycka den kort mot låset och testa att öppna. Upprepa vid behov.

Meddela styrelsen om problem kvarstår, sprayflaskorna är tomma, saknas, eller om huvudnyckel behövs för åtkomst av post.

Gatusandlåda = Halkbekämpning

Styrelsen har kommit fram till att en gatusandlåda + skopa placeras på innergården för att vi boende själva enkelt ska kunna bättra på sandningen där traktorer, m.m., inte kommer åt. Låda med sand och skopa kommer att placeras ut så snart vi har fått det levererat.

Julgranshämtning

Även julen har ett slut och därefter kommer Tekniska Verken och hämtar upp våra julgranar mellan den 20 jan till 7 feb 2020 som läggs intill sophuset. Information i soprummet kommer när det är dags.

Radonmätning

Fastighetsägare har krav på sig att se till att boendemiljön är en hälsosam miljö och vi behöver därför utföra en radonmätning under vintern 2020. Mer information om när vi startar radonmätningen och hur den går till kommer.

Källsortering av sopor = Minskade avfallskostnader

Kraven på miljö, hållbarhet och återvinning ökar i takt med det globala klimatets status och är något som berör oss alla. Fr.o.m. 1 april 2020 kommer regeringen att införa en extra skatt på restavfall, vilket direkt kommer att påverka kostnader för det avfall vi skapar och slänger. Styrelsen vill därför påminna alla medlemmar att källsortera så mycket som ni kan!

Styrelsen har även börjat ta fram idéer på hur vi ska kunna förbättra vår avfallssituation, t.ex. genom att skapa vårt egna återvinningsrum med källsortering, m.m. Mer information kommer.

Föreningslokal

Idéerna om förbättrad avfallshantering har även fört med sig andra idéer om Ljungblommans utveckling, medlemsservice, möjligheter till effektivare styrelsearbete, etc. Idéen här är en föreningslokal där t.ex. mötesrum, förråd, övernattningslägenhet, m.m., skulle kunna erbjudas. Mer information kommer.

Avtal gällande uteplatser, trädgård, markiser, förråd, vindsutrymmen

Arbetet med att anpassa avtalen för Ljungblommans situation innebär att styrelsen behöver gå runt och dokumentera hur de nuvarande uteplatserna, trädgårdarna, markiserna, etc. ser ut. Fotografering och uppmätning kommer att ske för att det ska bli tydligt vad som avses i avtalen.

Styrelsen ber om förståelse för att detta arbete måste utföras.

Avtal garage och hyrda p-platser

Avtalen kommer att distribueras för underskrift av hyrestagare i januari 2020.


PS. Garage nr 4 är ledigt. Hör av dig till styrelsen för att hyra det. DS.

November – Information från styrelsen

2019-11-29

Brandrisk – Juletid & Juleljus

Julen står för dörren och därmed även den del av året med flest bostadsbränder. Hantera levande ljus varsamt och se till att din brandvarnare fungerar!

(Din brandvarnare är även en säkerhet för dina grannar.)

Ohyra – Ovälkomna “husdjur”

Kallgrader ute och varmgrader inne betyder att ohyra (möss, m.m.) gärna vill bo hos dig. I kategorin ingår även fågelmatning, som, med hänsyn till grannar, inte får ske i lägenhetens närområde. Bostadsrättshavaren har ett ansvar att begränsa skador av eventuell ohyra i lägenheten och finns beskrivet i stadgar §33, §38 och §44:6. Kontakta även styrelsen snarast om ohyra inkommit!

Snöras – Varningsskyltar kommer

Solpanelerna på våra tak är hala och gör att snö och is väldigt lätt glider ner. Föreningen har köpt in varningsskyltar “Risk för snöras, istappar” som kommer att placeras ut på berörda platser. Mer information kommer när det är dags.

Vattenutkastare – Förhindra vattenskador

Minusgraderna är snart här och det är nu viktigt att skydda vattenutkastare på bottenvåningen mot frost- och vattenskador. Vänligen koppla bort vattenslang och töm utkastaren på vatten.


PS. Garage nr 4 är ledigt. Hör av dig till styrelsen för att hyra det. DS.

November – Information från styrelsen

2019-11-25

Årsavgifter 2020 – Höjning 2%

Styrelsen har tillsammans med HSB gått igenom föreningens budget inför år 2020. Budgeten visar på att Ljungblommans ekonomi är god, men vi behöver beakta kommande underhåll och ekonomiska prognoser som förmedlas av HSB och omvärlden.

För att säkra en fortsatt god ekonomi behöver vi höja årsavgifterna med +2% från 1 januari 2020 (= 84 kr/månad/lägenhet).

Vi behöver planera inför att föreningens fastigheter och värmesystem är över 10 år gamla. Under de kommande 10 åren uppskattas att underhåll och investeringar på ca 5 miljoner kronor behöver göras.

Underhållet att utföra är bl.a. renoveringar av trappor till övervåningarna och ommålning av hela fastigheten. Investeringar görs bl.a. i nytt värmesystem. Våra luftvärmepumpar befinner sig i slutet på sitt förväntade liv på ca 12-15 år.

Fortsatt förbättring av fastighetens utebelysning och husnumrering utförs också.

Styrelsen och dess arbetsuppgifter

Styrelsen har fått förstärkning av Evelina Lindberg, 8 C, som är utsedd till adjungerad (tillfälligt invald) styrelseledamot fram till föreningsstämman.

Vill du engagera dig; ledamot, revisor, valberedning? Läs mer på hemsidan och/eller hör av dig till valberedningen! Nomineringar tas emot kontinuerligt.

Styrelsens arbete är att utveckla och underhålla beslut, regler, ekonomi, samt trivsel från stämmor, stadgar, underhållsplan, likabehandling, bostadsrätts- lagen, bygglov, miljöbalken, lag om skydd om olyckor, fastighetsägaransvar, ...

Fråga gärna styrelsen varför, eller varför inte, en viss åtgärd utförs!

Dialog är bättre än monolog.


Avtal gällande uteplatser, trädgård, markiser, förråd, vindsutrymmen, garage och hyrda p-platser

Föreningen har mottagit utkast från HSB-juristerna på avtal som kommer att fördela och reglera hur ansvaret och underhållet ser ut gällande uteplatser, trädgårdar, markiser, förråd, vindsutrymmen, m.m., på föreningens fastighet.

Innan avtalen träder i kraft kommer vi att anpassa avtalen för Ljungblommans situation. Mer information om avtalens innehåll kommer.

Information om varför avtalen behövs finns i bl.a. stadgarna §31 och §32, där balkonger omnämns, men inget av ovanstående områden, även §46 bör beaktas.

Föreningen kommer fr.o.m. 2020-01-01 att upprätta hyresavtal för uthyrningen av garageplatser och hyrda p-platser på gatan för att tydliggöra förhållandet mellan hyrestagare (medlem brf) och hyresvärd (HSB brf Ljungblomman).

Medlemsmöte kvartal ett, 2020

Styrelsen planerar ett informationsmöte för Er medlemmar om boendet i Ljungblomman. Till mötet vi bjuder in en sakkunnig person från HSB för att Ni ska få möjlighet att få professionella svar Era frågor. Frågor vi antar handlar om avtalen ovan, samt om en bostadsrättsförenings syfte, funktion och styrelse.

Information kommer under kvartal ett nästa år.

Spolning avloppsstammar

2019-10-09

Uppdatering: Ändrat datum till onsdag 16 oktober.

tisdag den 8 oktober kommer Spolab och gör rent i våra avloppsstammar.

Åtgärden är förebyggande för att slippa eventuella problem och stopp under den kommande vintern.

Har du frågor hör av dig/er till styrelsen.

Oktober – Information från styrelsen

2019-10-28

Parkeringen – Förändringar

Styrelsen har valt entreprenör för installation av motorvärmarcentral. Den installeras på gräsytan i parkeringens mitt under slutet av oktober av Skillab.

Inga fler förfrågningar har kommit styrelsen tillhanda, så motorvärmarcentralen ersätter den tidigare hyrda p-platsen med eluttag mellan garagen, samt skapar möjlighet till ytterligare en hyrd p-plats med eluttag (centralen har två eluttag). Hyrda p-platser kommer alltid att skyltas upp (ej skylt = fri p-plats).

P-platsen mellan garagen strider ju mot bygglovet och avvecklas därmed. Platsen kommer framöver att utredas för annat ändamål.

Som tidigare meddelat kommer två handikapplatser i vardera änden av parkeringen att skyltas upp.

Garage ledigt

Garage nr 4, i mitten av länga 1 (närmast sophuset). Kontakta styrelsen för att hyra.

Inbyggnation av solkraftsutrustning

Val av entreprenör kommer att ske inom den kommande veckan.

Avtal gällande uteplatser, trädgård, markiser, garage och hyrda p-platser

Styrelsens arbete pågår med att ta fram avtal för uteplatser, trädgårdar och markiser på föreningens fastighet. Likaså för hyrda garageplatser och p-platser på gatan. Mer information om hur avtalen kommer att se ut, innehåller och vad som gäller kommer framöver.

Bostadsanpassning

2019-10-01

Föreningsstämman den 8 maj 2019 informerade om HSB Brf Ljungblommans fastighetsägaransvar för sina medlemmar.

Vi är många medlemmar som har rörelsesvårigheter och behöver stöd och hjälp i vardagen för att leva och bo på ett bra sätt. Som en bostadsrättsförening ska Ljungblomman verka för att dess medlemmar får ett så bra boende som möjligt.

Styrelsen har med HSBs hjälp fått kunskap om att bostadsanpassning är möjlig att ansöka om via Linköpings kommun.

Ett exempel där anpassning är nödvändig är föreningens lägenhetsentréer, vilka på flera platser inte alls motsvarar vad man kan förvänta sig av ett modernt och tillgänglighetsanpassat boende.

Medlemmar som önskar anpassa sin bostad kontaktar själva Linköpings kommun, samt meddelar styrelsen att du/ni vill påbörja en process för bostadsanpassning, eftersom ansökan görs i samförstånd med fastighetsägaren (= HSB Brf Ljungblomman).

Kontaktuppgifter och mer information finns här:

Vision – Innergård för Människan

2019-09-25

På föreningsstämman den 8 maj 2019 informerades det om bostadsrättsföreningens, och därmed styrelsens fastighetsägaransvar inom föreningens område.

Styrelsen har tagit fram vision om en innergård för människan, och fri från motorfordon. Målet är en säkrare innergård och en förbättrad boendemiljö.

Innergården ska vara en plats för människor, vuxna, barn, pensionärer, ungdomar, fest, lek, spel, gemenskap, nöje, etc., helt enkelt allt som hör livet till, för att vi ska trivas och njuta av att leva och bo där vi bor.

Läs mer om visionen, trafik- och parkeringsregler, samt tillståndspliktiga zoner för fordon på sidorna:

Målning Dörrar

2019-09-25

Våra dörrar har blivit solblekta och behöver få sig en uppfräschning.

Vi kommer under vecka 39-40 (26/9 – 4/10) att låta måla om yttersidan på alla föreningens dörrar.

Med “alla dörrar” menas ytterdörrar till lägenheter, ytterdörrar till lägenhetsförråd, samt dörrar till förrådsbyggnader och sophus.

Stadgar – Vem är ansvarig för vad?

I vår förenings stadgar finns i kapitlet “Bostadrättsfrågor” med §31 och §32 som beskriver vem av bostadsrättshavare och förening som är underhållsansvarig och alltså även vem som är finansiellt ansvarig för underhållet.

Dekorationer o. dyl. på föreningens dörrar

Vänligen beakta i fall du/ni har dekorationer eller dylikt uppsatt på yttersidan av lägenhets-/förrådsdörren. I stadgarna delas ansvaret för ytterdörrarna upp enligt §31 punkt 5 och §32 punkt 5 mellan bostadsrättshavaren och föreningen.

I samband med ommålningen av alla dörrar kommer eventuella dekorationer på yttersidan att plockas ner och återlämnas till bostadsrättshavaren.

Ytterdörrens utsida kommer även att återställas till nyskick. Om det visar sig att det är ett större återställningsarbete som krävs, kommer bostadsrättshavaren att faktureras kostnaden för återställandet.

Om dekorationer o. dyl. framöver sätts upp på ytterdörrarnas yttersida, kommer bostadsrättshavaren att krävas på återställande till det nyskick ytterdörren hade efter ommålningens utförande per ovan datum.