Nyheter - 2020

Information från Styrelsen

2020-12-17

Bostadsanpassning av lgh-entréer och kommunbidrag – 2021

Anpassningen av lägenhetsentréerna till Krassevägen 4 blev mycket lyckad och styrelsen har nu sett över Ljungblommans fortsatta anpassningsbehov av resterande entréer.

På senaste mötet beslutades att vi vill fortsätta att anpassa våra entréer till Krassevägen 6, 8 och 10, vilka fortfarande har med problem med både kantsten och nivåskillnad.

För att kunna utföra detta projekt med bidrag från kommunen behöver vi i styrelsen hjälp från er medlemmar!

Under januari 2021 kommer styrelsen att gå runt och informera berörda medlemmar om vad vi tillsammans, och individuellt, behöver göra för att kunna erhålla bostadsanpassningsbidrag från Linköpings kommun.

Vi hoppas att ni vill medverka! För i bästa fall kommer allas bidrag medföra att anpassningen av lägenhetsentréerna i stort sett inte kostar oss någonting.

Förrådsutrymme mellan garagen

På senaste mötet beslutade styrelsen att vi ska aktivt sätta igång utredning och projektering av att bygga ett förråd mellan våra två garagebyggnader.

Om vi får bygga ett förråd mellan garagen, innebär det att vi får plats att förvara utemöbler, maskinpark, övriga inventarier, m.m. på ett mycket bättre sätt.

Soprummet kan därmed bli det miljörum det ska vara, inte bara bygglovsmässigt, utan även för oss medlemmar kommer det bli möjligt att skapa en förbättrad avfallshantering med bl.a. egen källsortering.

Har någon av er medlemmar kommentarer, synpunkter, m.m. på styrelsens beslut att påbörja detta projekt, hör av er till styrelsen så snart som möjligt.

Årets avslutande ord från styrelsen

Vi närmar oss nu slutet på året och festligheter i någon form står inför oss alla!

Styrelsen vill med detta tacka er medlemmar för det här året 2020, som allmänt sett inte varit det någon av oss förväntat oss, men som för Ljungblomman, trots allt, har varit ett mycket bra år!

Under året har vi valt och arbetat mot att förbättra vår förening till att bli en plats där vi alla ska trivas och behandlas lika. Vi har gått från att vara ett individualistiskt och protektionistiskt sällskap, till att närma oss en gemenskap med en omtanke och värnande om varandra, vilket är själva grunden vad en bostadsrättsförening bör vara!

Med detta sagt, vill Vi i styrelsen önska Er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Information från Styrelsen

2020-11-20

Budget, Ekonomi, Tariffer och Årsavgifter 2021

Styrelsen har tillsammans med HSB tagit fram budgeten för år 2021 och kommit fram till att Ljungblomman, trots en mycket god ekonomi, behöver kraftsamla inför de mycket stora underhållsåtgärder (fasadmålning, utbyte värmesystem, m.m.) som vi har framför oss inom de kommande åren!

Vi behöver därmed höja årsavgiften med 3% (129 kr/månad) fr.o.m. 2021-01-01 för att vara i fas med Ljungblommans underhållsbehov ekonomiskt.

Tekniska Verken kommer även att höja vår vattenkostnad inför 2021 (vattentariff + årsavgift för våra två vattenmätare), vilket innebär att vi är tvungna att höja Ljungblommans interna vattentariff till 30 kr/m3 (inkl. moms) fr.o.m. 2021-01-01.

Fastighetsskötaravtal – Vilken sorts tjänst vi har köpt in?

Det har kommit styrelsen till känna att Ni medlemmar önskar mer information om vad det är för fastighetsskötaravtal som vi har köpt in. Håkan, ansvarig för yttre miljö och fastighet, är väl insatt i avtalet och kan besvara alla era frågor!

Styrelsen kommer även att dela ut mer information om fastighetsskötartjänsten från HSB framöver. Tänk på att vår fastighetsskötsel har gått från att enbart ta hand om gräsklippning, till att vara ett heltäckande avtal, där nästan allt ingår!

Reparation Balkong 2 C

Från sommarens besiktning av fastigheten upptäcktes det att balkong 2 C lutar p.g.a. stöttepelaren och dess fundament har sjunkit ned i marken. Balkong 2 C behöver alltså åtgärdas så snart som möjligt.

Uteplats 2 A påverkas av reparationen och föreningen tar i detta fall kostnaden, trots att det enligt stadgarna ligger på bostadsrättshavarens ansvar att se till att föreningen inte drabbas av fördyrande omständigheter vid nödvändiga underhållsåtgärder utanför bostadsrätten. Anledningen till att föreningen tar kostnaden, är den ringa summa som åverkan på uteplats 2 A innebär.

Reparation Trappor

Våra trappor uppfyller inte giltiga byggregler och -krav, då de bl.a. saknar två stycken handledare. Handledare kommer att installeras och samtidigt kommer trapporna att grundligt gås igenom; fundamentet behöver byggas om och förstärkas, bultar efterdras, m.m. PEAB Bygg, m.fl. utför underhållet.

Styrelsen jobbar även med att ta fram belysning av trapporna för säkrare användning i mörker. Belysningen kommer att vara skymnings- och rörelsestyrd och ansluts till elnätet som finns i respektive lägenhetsförråd på övervåningen.

Garage nr 4 – Ledigt, eller nödvändigt Förrådsutrymme?

I väntan på att föreningen bygger ett förråd mellan garagebyggnaderna, används garage nr 4 just nu som förvaring av bl.a. våra utemöbler till innergården.

Förfrågan om att hyra ut garage nr 4 har inkommit från tredje part och styrelsen behöver nu överväga hur vi ska ställa oss till detta. Framför allt då garagen alltid i första hand ska finnas tillgängliga för Ljungblommans medlemmar!

Ev. uthyrning innebär att utemöblerna förvaras utomhus under presenning.

Byggnation dörr till Styrelserum (Garage nr 1)

I väntan på att Ljungblomman beslutar om att bygga en anpassad föreningslokal för styrelsearbete och efter önskemål från Er medlemmar, behöver vi förbättra den tillfälliga lokal som styrelsen nu använder i form av garage nr 1.

För att göra tillträdet till styrelserummet lättare och mindre kylslaget, kommer vi att installera en dörr i gaveln på garagebyggnaden. Bygglov söks just nu och arbetet utförs av PEAB Bygg.

Information från Styrelsen

2020-10-25

Årlig Service Luftvärmepumpar – 16-17 november

Vi har nu fått datum från HSB på när servicen av luftvärmepumparna sker.

Tisdag och onsdag den 16-17 november kommer HSB att utföra den årliga kontrollen och servicen av våra till åren komna luftvärmepumpar.

Behörig HSB-personal behöver då tillträde till alla lägenheter och Du/Ni som bostadsrättshavare, alternativt någon annan, måste finns tillgänglig för att släppa in serviceteknikerna.

Har Du/Ni önskemål om tidpunkt på dagen för servicen, vänligen meddela detta till Robert, 10 C via e-post, sms, lapp i brevlådan, etc.

Mer information kommer.

Frusna lås postfack → Lösning finns i förråden

Kyliga nätter ger nu igen risk för frusna lås i postfacken. Lösningen på problemen är antifrysvätska för lås. Sådan finns innanför dörren i förråden och får användas: Vid fruset lås; ta sprayflaskan, tryck den kort mot låset, pröva att låsa upp. Vid behov, upprepa. Meddela styrelsen om antifrysvätskan är slut/saknas, problem kvarstår och huvudnyckel behövs för åtkomst av posten.

Ohyra – Ovälkomna “husdjur”

Kallgrader ute och varmgrader inne betyder att ohyra (ovälkomna husdjur) gärna vill bosätta sig hos dig/er. Som bostadsrättshavare har du/ni ett ansvar att begränsa skador av eventuell ohyra i lägenheten. Kontakta styrelsen snarast om ohyra kommit in i lägenheten.

Vattenutkastare – Förhindra vattenskador

Minusgraderna närmar sig och det är viktigt att skydda vattenutkastare på bottenvåningen mot frost- och vattenskador. Vänligen koppla bort vattenslang och töm utkastaren på vatten inför vintern.

Fastighetsskötare HSB – Namn och kontaktuppgift

Vilka är våra fastighetsskötare? På den här sidan har vi namn och bild på Kenny och Mats, vilka båda är teamledare för gänget som numera sköter om vår fastighet.

Hälsa gärna på dem när de är ute hos oss!

Felanmälan & Jourtjänst

2020-10-01

HSB brf Ljungblommans felanmälan och jourtjänst är ett nära samarbete med HSB Östergötland, som tar emot anmälningar och utför åtgärder.

Båda tjänsterna är till för att åtgärda fel och brister inom Ljungblommans område, fastigheter och i våra lägenheter, oavsett tid på dygnet och dag på året och tjänsterna är framför allt till för dig som bostadsrättshavare!


Har du som bostadsrättshavare upptäckt fel, eller brist, som behöver åtgärdas?

Välkommen att anmäla din felanmälan till HSB Östergötlands kundsupport på telefon 010-442 40 00 under dagtid, helgfria vardagar. Eller anmäl via hemsidan.

Akuta fel som uppstår under helger och kvällar ska INTE anmälas på hemsidan!

Ring då istället HSB:s jourtelefon som du når via 010-442 40 00. Vänta kvar i samtalet tills du blir vidarekopplad till jouren.

https://www.hsb.se/ostergotland/om-hsb/kontakt

https://www.hsb.se/ostergotland/felanmalan


Förtydligande

Felanmälan och jourtjänsten från HSB Östergötland täcker alla situationer och felärenden som kan uppstå i vårt boende och/eller på våra gemensamma byggnader och ytor.

Tänk på att jourtjänsten kostar Ljungblomman extra för varje anmälan. För att hålla våra årsavgifter låga, bör jourtjänsten nyttjas endast då läget är akut.


 • Tänk på att det är stadgarna som styr vem som bekostar åtgärden av bristen, eller felet, som uppstått. Oaktat detta ska speciellt vattenskador alltid anmälas till både styrelse och HSB:s felanmälan för att minimera skadan.
  I stadgarnas paragrafer §31 och §32 går det att läsa vem av bostadsrättshavare, eller bostadsrättsföreningen, som står för kostnaden.

 • Alternativt finns broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten?.
  I denna broschyr är uppdelningen lättare att läsa och tydligare uppställd.
  Saknar Du den och/eller Ljungblommans stadgar, hör av Dig till styrelsen.

 • Värmesystemet (luftvärmepumpar, golvvärme, m.m.) ligger på Ljungblommans underhållsansvar och ingår i felanmälan och jourtjänsten.
  Vid eventuellt fel på värmesystemet ska styrelse kontaktas och vid behov felanmälan göras till HSB göras av Dig som bostadsrättshavare.
  Är felet på värmesystemet akut kontaktas både styrelse och HSB samtidigt.

Information från Styrelsen

2020-09-27

Fastighetsskötaravtal & Felanmälan-/Jourtjänst – HSB

Ljungblomman har under våren-hösten upphandlat ett nytt fastighetsskötaravtal med felanmälan och jourtjänster från HSB Östergötland.

Det här är en stor nyhet och en viktig milstolpe i brf Ljungblommans utveckling mot målet att erbjuda sina medlemmar det trygga, lustfyllda och hållbara boendet, där människan är i centrum!

Avtalet träder i kraft 1 oktober 2020.

Övergripande information om det nya avtalet följer nedan.

Mer detaljerad information kommer inom kort.

Felanmälan-/Jourtjänst

Felanmälan- och jourtjänsten från HSB kommer att täcka alla situationer och felärenden som kan uppstå i vårt boende och/eller på våra gemensamma ytor.

 • Viktigt att veta är att det är stadgarna som styr vem som bekostar bristen, eller felet som har uppstått! Oaktat detta ska speciellt vattenskador alltid anmälas till både styrelse och HSBs felanmälan för att minimera skadan.
  I stadgarnas paragrafer §31 och §32 går det att läsa vem av bostadsrättshavare, eller bostadsrättsföreningen, som står för kostnaden.

 • Alternativt finns broschyren “Vem ska underhålla bostadsrätten?”.
  I denna broschyr är uppdelningen lättare att läsa och tydligare uppställd.
  Broschyren har delats ut på medlemsmöte och föreningsstämma under 2020. Saknar Du/Ni den och/eller Ljungblommans stadgar, hör av er till styrelsen!

 • Värmesystemet (luftvärmepumpar, golvvärme, m.m.) ligger på Ljungblommans underhållsansvar och ingår självklart i felanmälanstjänsten.
  Vid eventuellt fel på värmesystemet ska styrelse kontaktas och vid behov felanmälan göras till HSB göras av Dig/Er som bostadsrättshavare.
  Är felet på värmesystemet akut kontaktas både styrelse och HSB samtidigt.

Fastighetsskötaravtal

Fastighetsskötaravtalet kommer att vara heltäckande vad gäller den skötsel och det underhåll som behöver utföras under årstiderna inom Ljungblomman.

Skötsel och underhåll kommer att utföras enligt stadgar, fastighetsägaransvar och kommande nyttjanderättsavtal gällande trädgårdar och byggnationer.

För att fastighetsskötaravtalet ska fungera fullt ut och på rätt sätt kommer Ljungblommans styrelse se till att nyttjanderättsavtalen träder i kraft under nästa år, samt att vi även kommer att påbörja att flytta växtlighet och andra avgränsningar som är felaktigt placerade i förhållande till nyttjanderättsavtalen i dagsläget. Detta är nödvändigt för att avgränsningar av trädgårdar och uteplatser ska stämma överens med den nya verklighet som nyttjanderättsavtalen kommer att ange då de blivit giltiga.

Årlig Service Luftvärmepumpar (Ingår i avtalet med HSB)

Under oktober kommer vi att utföra den årliga kontrollen och servicen av våra till åren komna luftvärmepumpar. Mer information om när detta sker kommer.

Underhåll – Trappor

Trapporna till övervåningen har besiktigats och är inte säkra utifrån de byggregler som finns. Bl.a. behövs två stycken ledstänger och belysning, samt att trappfundamentet inte är konstruerat efter trappans beskaffenhet. Styrelsen uppmanar till försiktighet i användandet tills trapporna är åtgärdade!

Information från Styrelsen

2020-08-18

Styrelserum, föreningslokaler, källsortering, etc.

Ljungblomman har flertalet lediga garage som ingen är intresserad av att hyra. För att de inte ska stå outnyttjade kommer styrelsen att skapa tillfälliga lokaler av dessa garage fram tills dess att nya hyrestagare ger sig tillkänna.

Garage nr 1, närmast sophuset, kommer att bli styrelsens nya mötesrum tillsvidare och garage nr 4 kommer att nyttjas till förvaring för att vi ska kunna skapa utrymme i sophuset för källsortering av vårt hushållsavfall.

Föreningen och styrelsens nyttjande av dessa två garage kommer att fortlöpa tills den dag då föreningen har byggt en föreningslokal (+ övernattnings- lägenhet) på ytan mellan garage och sophus, samt ett nytt förråd mellan garagelängorna.

Att uppföra nya lokaler inom föreningen, såsom föreningslokal + övernattningslägenhet och förråd, kräver stämmobeslut. Vill ni medlemmar påskynda uppförandet, är detta två stycken utmärkta förslag på motioner till kommande föreningsstämmor!

Kommande underhållsprojekt inom Ljungblomman

Styrelsen hade sitt tredje styrelsemöte den 11 augusti och beslutade då att ett antal underhållsprojekt inom Ljungblommans fastighet ska startas:

 • Underhåll Fasadbelysning + Lägenhetsnummer

Föreningens fasadbelysning börjar närma sig slutet på sin tekniska livslängd och kommer inom kort att behöva bytas ut mot nya armaturer.

Föreningen har ett ansvar enligt lag att se till att alla föreningens lägenheter är numrerade på rätt sätt. Detta kommer att ses över och utföras på rätt sätt.

Kombinerat ger detta att nya entréearmaturer med lägenhetsnummer kommer att installeras. Övrig fasadbelysning kommer också att ses över och bytas ut.

 • Underhåll Parkering + Uppgradering för laddbara fordon

Föreningens parkering behöver ses över, struktureras, förbättras och uppgraderas till en parkering som motsvarar dagens krav, vad gäller infrastruktur, lagkrav och säkerhet. Projektet “Parkering” kommer att inledas under hösten.

 • Underhåll Trappor

Trapporna till övervåningen behöver besiktigas och är inte säkra utifrån fastighetsägaransvaret och lag om skydd mot olyckor. Bl.a. behövs både bättre ledstänger och belysning. Underhållsprojektet påbörjas omgående.

Grannsamverkan

Styrelsen kommer att starta upp någon sorts form av grannsamverkan med Stångåstaden. Stångåstaden är ägaren till de röda garagen vid Vretaliden och dagiset, där det finns flertalet hyrestagare av garage som skapar en otrygg och störande miljö för oss alla.

Mer information kommer om hur vi, Ljungblommans medlemmar, och Stångåstaden ska samverka för att vi tillsammans ska få en bättre kontroll över situationen och därmed minska störningarna och öka tryggheten!

För att Ljungblomman ska vara en trygg och säker plats att bo på behöver även vi som förening fundera på hur vi vill att vi ska känna oss trygga och säkra i våra hem och inom vårt område.

Styrelsen vill gärna se förslag från er medlemmar på hur vi skapar det “trygga, lustfyllda och hållbara boendet, där människan är i centrum”!

Hör av er till styrelsen!

Information från Styrelsen

2020-06-24

Mark- och asfaltsarbeten – Startar v. 27

Mark- och asfaltsarbeten inom Ljungblommans område startar v. 27 för att förbättra följande platser:

 • Anpassning entréer Krassevägen 4

  • Höjning av marknivå för utjämning av nivåskillnader.

  • Sättning av ny gatubrunn vid förråd.

  • Föreningen är beviljat bidrag från kommunen för detta arbete.

 • Vattensamling vid infart

  • Sättning av ny gatubrunn vid gräskant mot transformator och dräneringsrännor.

  • Schakt till motsatt sida för inkoppling till dagvattenledning.

 • Avrinning vatten Krassevägen 2

  • Justering av marknivå för bättre avrinning mot gräsyta norrut.

 • Asfaltering av grusgång

  • Asfaltering från vändplan ända ut till kommunens väg vid dagiset.

Styrelsen ber om förståelse för att ovan arbeten kommer att innebära en del olägenheter. Vänligen respektera att fordonstrafiken under v. 27-28 kommer att begränsas starkt, speciellt gällande innergården.

Yttre syn av Ljungblommans fastighet

Styrelsen hade sitt andra styrelsemöte den 15 juni och gjorde då en yttre syn av Ljungblommans fastighet. Under synen noterades bl.a. följande punkter som måste åtgärdas av både förening och bostadsrättshavare:

 • Växtlighet:

Flertalet bostadsrättshavare på bottenvåningen har på sina uteplatser planterat växtlighet alldeles för nära föreningens fasader. Denna växtlighet måste flyttas till 1,5 meters avstånd ut från fasaden. Utförs inte detta innan nästa år, 2021, blir föreningen att bli tvungen att anmoda bostadsrättshavare att utföra arbetet.

Denna växtlighet förstör fasaderna och kommer innebära att vi bl.a. måste byta panel i förtid, samt fördyrar kommande ommålning av hela fastigheten. Den ev. fördyrade målningen kan komma att faktureras respektive bostadsrättshavare!

 • Förberedelser av parkering för laddbara fordon

Föreningens parkering kommer att förberedas för laddbara fordon under det kommande året. Detta innebär att den häck som finns längs parkeringen kan komma att behövas tas bort. Målet är att klara arbetet utan denna åverkan, men det är de tekniska kraven på infrastrukturen som bestämmer hur det blir!

 • Underhåll trappor till övervåning

Trapporna till övervåningen behöver besiktigas och är inte säkra utifrån fastighetsägaransvaret och lag om skydd mot olyckor. Bl.a. behövs både bättre ledstänger och belysning. Arbetet är omfattande och kommer att ta sin tid.

Nyttjanderätt byggnationer, uteplatser, trädgårdar

Avtalen för nyttjanderätt av byggnationer, uteplatser och trädgårdar kommer att komma. Arbetet med att ta fram och färdigställa kräver sin tid och avtalen kommer att rullas ut under resten av året. Tänk på att förbereda er på att nyttjanderätten för trädgårdar på baksidan sträcker sig maximalt 10 meter ut från fasaden. Därefter är det till fullo föreningens mark.


Glad sommar önskar styrelsen!

(Vi har sommaruppehåll vad gäller möten fram till augusti)

Information från Styrelsen

2020-06-01

Föreningsstämma och Ny styrelse

Den 10 maj genomfördes Ljungblommans föreningsstämma för att avsluta verksamhetsåret 2019-2020. Information som delgavs innan själva stämman och beslutsunderlag till de hänskjutna frågorna från styrelsen, samt stämmoprotokollet finns under Föreningsstämma.

Den nya styrelsen hade sitt första ordinarie styrelsemöte den 25 maj och startade då upp det nya verksamhetsåret 2020/2021.

Kommunikation och kontakt enligt GDPR

På föreningsstämman togs ett enhälligt beslut om att följa GDPR-lagen gällande den gamla kontaktlistan där medlemmarnas födelsedatum är angivet. Denna lista skall nu obligatoriskt förstöras av samtliga medlemmar!

För att vi enkelt ska kunna kontakta varandra kommer styrelsen istället att skapa en ny kontaktlista med samtycke enligt GDPR, där frivilliga uppgifter om namn, telefon/mobil och e-postadress kommer att finnas med.

På stämman togs även beslut om att föreningen och styrelsen vill göra digital kommunikation med Er medlemmar mer tillgängligt. I Ljungblommans IT-system kan styrelsen även öppna upp konton åt Er medlemmar. Detta konto ger Er en e-postadress (@brfljungblomman.se) och möjligheter att på distans enklare kommunicera med t.ex. styrelsen och/eller grannar emellan. Möjligheter till videomöten m.m. finns för att t.ex. kunna hålla möten och stämmor digitalt.

Hör av Dig/Er till styrelsen för att få ett konto skapat.

Syn av fastigheten 15 juni 2020

Styrelsen kommer under sitt styrelsemöte på kvällen den 15 juni att gå syn runt Ljungblommans fastighet för att den nya styrelsen ska få en tydlig överblick över aktuell situation och se över det yttre underhåll som vi står inför.

Styrelsen kommer alltså att beträda samtliga platser som finns utomhus.

Styrelsen vill påminna om att vi alla gemensamt behöver sträva mot att uppfylla vår vision – Innergård för Människan!

Inför sommaren och besök vill styrelsen nu påminna alla boende om att det endast är fordon med tillstånd som får färdas på innergården och att det råder parkeringsförbud för alla fordon på innergården, oavsett om det tillhör en boende eller en besökare.

Anledningen till trafik- och parkeringsreglerna är inte bara till för att göra innergården till en trevligare och mänskligare plats, utan även för att föreningen har ett ansvar att upprätthålla lagar och regler, däribland fastighetsägaransvaret, lag om skydd mot olyckor, m.fl.

Inbyggnation solkraft

Inbyggnationen av solkraften är nu färdig. Vi i styrelsen hoppas att ni medlemmar också tycker att det blev ett mycket lyckat resultat!

Mark- och asfalteringsarbeten under sommaren

Den 25 maj beslutade styrelsen att anta anbudet från PEAB Asfalt för anpassningen av entréerna till Krassevägen 4. Ljungblomman är för detta arbete beviljade bostadsanpassningsbidrag från kommunen. Samtidigt utförs fler mark- och asfalteringsarbeten, bl.a. grusgången vid hus nr 10 och nivåjusteringar av vattensamlingar. Startdatum för arbetet delges när det är bekräftat.

Information från Styrelsen

2020-05-18

Föreningsstämma och Ny styrelse

Den 10 maj genomförde Ljungblomman sin föreningsstämma för att avsluta verksamhetsåret 2019-2020. Stämman genomfördes i en ny lokal Stefansgården, vilken var rymlig nog för att hålla social distansering.

Styrelsen hade planerat att bjuda alla stämmodeltagare på middag efter stämman, men i dessa smittorisktider var valet givet att ställa in bjudningen.

Informationen som gavs innan stämman, samt stämmoprotokoll och beslut kommer att delges alla medlemmar när dessa är justerade och giltiga.

Ljungblommans nya styrelse och kontaktuppgifter finns här!

Kommande händelser i Ljungblomman

Den nya styrelsen kommer att ha sitt första ordinarie styrelsemöte den 25 maj. Vi kommer att gå igenom ett antal beslut. Bl.a. att sätta igång med anpassningen av entréerna till Krassevägen 4, för vilket föreningen är beviljat bidrag från kommunen. Samtidigt kommer fler mark- och asfalteringsarbeten att utföras.

Inbyggnationen av solkraften och färdigställandet har tyvärr blivit försenat. Planerat slutbesiktningsdatum är nu i början på juni. Innan dess ska allt målas och taken färdigställas.

Viktigt är att all växtlighet som är i vägen för målningsarbetet skall tas bort!

1,5 meter från föreningens fasader gäller. Föreningen är byggherre och har det juridiska arbetsmiljöansvaret för målarnas hälsa och säkerhet, vänligen respektera detta!

100% Solkraft

Nu har det hänt, det som vi alla har väntat på ända sedan vi röstade igenom investeringen i solkraft 2018!

Den 23 april var det första dygn där vi har använt 100% egenproducerad solel, för Krassevägen 4, 6 och 10. Detta har sedan hänt igen, t.ex. andra helgen i maj.

Bild över anläggningen Krassevägen 6 (övre graf = förbrukning el / nedre graf = produktion solel (ljusgrönt) + försäljning av el (gult):

För att på riktigt maximera utnyttjandet och ekonomin som finns i vår solkraft behöver vi hitta sätt för använda oss av den el som vi säljer ut på elnätet (i gult).

Trots att vi har redan har batterier, finns den riktigt stora förtjänsten i att kunna lagra den sålda elen på något ytterligare sätt, t.ex. i det nya värmesystem som vi måste investera i under 2021, då våra gamla värmepumpar har gjort sitt efter 12 års trogen tjänst.

Vill du veta mer om framtiden, begär redan nu Ditt/Ert exemplar av styrelsens utredning om det kommande utbytet av värmesystem och integrationen med solkraften! Meddela ordförande att Du/Ni önskar ett exemplar.

Information från Ordförande

2020-04-15

Föreningsstämma (Årsstämma) 10 maj 2020

Styrelsen är fullt medveten om situationen med Corona-viruset och följer utvecklingen, samt rekommendationerna från myndigheterna noga.

Trots krisen, måste vi som bostadsrättsförening ändå fortsätta att följa reglerna vad gäller föreningens verksamhet, där föregående års bokslut och årsredovisning ska godkännas av er medlemmar på föreningsstämman.

På stämman ska vi även välja en ny styrelse till nästa verksamhetsår. Tillsammans med detta brev finns valberedningens förslag på ny styrelse.

Nuvarande styrelse hade hoppats på att kallelsen till årets stämma även skulle ha haft nöjet att bjuda alla er medlemmar på middag efter stämman. Dock med Corona-läget och smittorisken kommer vi tyvärr att minimera stämmans sammankomst till det mest nödvändiga; d.v.s. stämma och en kort information från styrelsen om läget i föreningen.

Tack vare den nya lokalen för stämman (Stefansgården, Allhelgonakyrkan, Ljungsbro) anser styrelsen att vi, trots allt, kan ha en fysisk sammankomst. Lokalen medger att vi kan hålla rekommenderade avstånd mellan oss vid alla tidpunkter om vi rör oss kontrollerat och visar hänsyn mot varandra.

Stämmofunktionärer sökes!

Styrelsen behöver Din hjälp för att föreningsstämman ska kunna genomföras så smidigt och effektivt som möjligt!

Vi söker därmed frivilliga som kan ställa upp som följande funktion före, under och efter stämman, samt och/eller hjälpa till med organisation av lokalen:

 • Protokolljusterare av stämmoprotokoll 2 personer

 • Rösträknare under stämman 2 personer

 • Stämmoadministratör 2 personer

  • Pricka av och skriva upp deltagare vid stämman

  • Dela ut röstkort

  • Kontrollräkna antal röstberättigade (§4 på dagordningen)

Avtal gällande uteplatser, trädgård, markiser, förråd, vindsutrymmen

Upprättandet av avtalen för nyttjanderätten pågår genom att jag håller på att förbereda de individuella avtalen för alla berörda medlemmar. Tiden tills alla avtal är på plats och undertecknade uppskattas till ca ett halvår.

Vill Du/Ni diskutera ert avtal, hör av Dig/Er till mig som ordförande!

Radonmätning

Radonmätningen pågår och avslutas 30 april. Dosorna samlas in kort därefter.

Solkraft – Solcellsstöd erhållet!

Föreningen tog den 17 mars 2020 emot det glada beslutet från Länsstyrelsen Östergötland att föreningen blivit beviljat ett högre solcellsstöd än förväntat.

Stödet, betalades ut i slutet på mars, blev en gedigen summa på 1 027 563 kr!

Vill Du/Ni ta del av solkraften och produktionen av solel? Då behöver jag få Din/Era e-postadress(er) för att skapa gästkonto åt er i systemet för solkraften.

Vid lämplig tidpunkt under sommaren ska vi ordna med en invigning!

Vänliga hälsningar

Robert Jonsson

Ordförande, HSB brf Ljungblomman

Information från Ordförande

2020-03-13

Medlemsmöte – Bo i Brf, Värmesystem, Avtal nyttjanderätt

Varmt tack till alla som deltog på medlemsmötet och det var glädjande för mig som ordförande att se en sådan stor närvaro!

Från min synvinkel som ordförande var detta möte mycket viktigt och nödvändigt för att få utbyta fakta, åsikter, juridik och meningsskillnader. Det behöver vi göra oftare mellan oss alla här i Ljungblomman, både medlemmar och styrelse, för att skapa den grannsämja och gemenskap som vi alla vill ha!

Som ordförande vill jag att ni kontaktar mig när det är något som ni inte tycker är som det ska/borde vara! Det är bättre att prata igenom varför och varför inte saker är som de är, än knyta näven i fickan och bli arg och upprörd för saker som egentligen inte är något problem, bara om vi kommunicerar med varandra.

Avtal gällande uteplatser, trädgård, markiser, förråd, vindsutrymmen

Vad gäller avtalen för nyttjanderätten kommer jag att kalla alla berörda medlemmar till individuella möten där vi kommer att upprätta avtalen enligt er specifika situation vad gäller byggnationer, trädgårdar och uteplatser.

Mer information kommer att delas ut så fort jag är redo att påbörja detta arbete.

Inbyggnation solkraftsutrustning

Inbyggnationen av solkraftsutrustningen är nu nästan klar. Återstående arbeten är att färdigställa taken med tegelröd takpapp och hängrännor på utvalda platser.

Till sist har vi målningen som utförs när vädret tillåter.

För att målningen ska kunna utföras enligt Sveriges arbetsmiljölagar/-regler och för att resultatet ska bli så bra som möjligt, måste all växtlighet som är placerad inom 1,5 meter från inbyggnationerna antingen tas bort, eller så måste utrymmet friställas på annat sätt. Föreningen är byggherre är därmed juridiskt ansvarig för de personskador som kan målarna kan ådra sig under målningsarbetet!

Bostadsanpassning och markarbeten

Arbetet med bostadsanpassning fortsätter. Föreningen har beviljats bostads- anpassningsbidrag från kommunen för att förbättra entréerna till Krassevägen 4. Planen är att samtidigt utföra andra nödvändiga markarbeten, t.ex. bättre avrinning där vattensamlingar finns och asfaltering av grusgången mot dagiset.

Har Du/Ni också behov av bostadsanpassning? Kontakta styrelsen!

Radonmätning

Radonmätningen pågår och avslutas 30 april. Dosorna samlas in kort därefter.

Nomineringar till förtroendeposter i föreningen

Valberedningen tar emot nomineringar till förtroendeposter fram till att kallelsen till föreningsstämman är utdelad. Valberedningens förslag bifogas då kallelsen.

Ny adress till hemsida – www.brfljungblomman.se

HSB brf Ljungblomman har ett nytt IT-system som ger oss möjligheten att ha en egen internetdomän med en bättre och enklare webbadress till hemsidan:

www.brfljungblomman.se

Styrelsen har även fått nya e-postadresser, dessa kommer att delges längre fram. Till att börja med skickar ni e-post till styrelsen på vår allmänna e-postadress:

ljungblomman (at) brfljungblomman.se

Vänliga hälsningar

Robert Jonsson

Ordförande, HSB brf Ljungblomman

Information från styrelsen

2020-02-06

Grannsamverkan och uppmärksamhet på det onormala

Återigen har åverkan på föreningens skyltar förekommit. Skylten rörelsehindrad vid p-plats nr 1, var under helgen 1-2 februari vriden 180°...

Styrelsen vill gärna påminna om värdet för oss boende att vara uppmärksamma på vem och vad som rör sig inom vårt område, samt på saker och händelser som avviker från det normala. Upptäcker du/ni något meddela styrelsen. Är det allvarligt ring självklart 112 först!

Radonmätning

Radonmätningen påbörjas i helgen, styrelsen ringer på för utplacering av dosor.

Avtal gällande uteplatser, trädgård, markiser, förråd, vindsutrymmen

Medlemsmötet planeras för fullt i skrivande stund. Mötet kommer att avhandla allmän information om medlemskap och styrelse i en bostadsrättsförening, kommande utbyte av värmesystemet och avtal för nyttjanderätt och byggnationer utanför bostadsrätten. Datum, tid och plats meddelas i samband med kommande inbjudan.

Avtal garage och hyrda p-platser

Avtalen är underskrivna av föreningens firmatecknare och delas snart ut till hyrestagare. Underskrivet avtal förväntas åter till styrelsen innan februaris slut.

Nomineringar till förtroendeposter i föreningen

Valberedningen tackar för inkomna nomineringar till förtroendeposter. Berörda personer kommer att få mer information framöver.

Nomineringsperioden fortsätter enligt tidigare till 29 februari.

Information från styrelsen

2020-01-22

Motion till föreningsstämman → Sista februari (29/2)

En motion till föreningsstämman är Ditt sätt att påverka föreningen!

Nu är det dags att skicka in eventuella motioner till föreningsstämman.

I våra stadgar står det hur det går till under §15 Motioner:

 • Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie förenings- stämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februaris utgång.

 • Exempel på hur du skriver en motion finns på sida 2 eller här.

Elbilsladdning → Vi är redo, men brandrisk att beakta!

Styrelsen och föreningen är positivt inställda till elbilar och laddningsbara hybridbilar. Vårt interna elnät är förberett för att installera laddare till dessa fordon och vi väntar med spänning på vem som blir först!

Dock vill vi påpeka att laddning av laddbara fordon ej är tillåtet i föreningens vanliga eluttag för el på 220-230 volt, vare sig eluttaget finns i garage, motorvärmarcentral, eller tillhör din egna lägenhet.

Anledningen till detta är att laddning av bilar kräver höga strömmar under lång tid, vilket leder till överhettning i kablar och en stor brandrisk i elsystemet!

Beroende på eluttag, belastar laddningen även föreningens elräkning och kassa.

Radonmätning

Snart startar radonmätningen, information kommer med utplaceringen av dosor.

Avtal gällande uteplatser, trädgård, markiser, förråd, vindsutrymmen

Arbetet med avtalen är inom kort avslutat och styrelsen kommer att bjuda in till ett medlemsmöte under februari/mars där innebörden av avtalen förklaras.

Julgran

Lämnas vid sophuset snarast för upphämtning.

Avtal garage och hyrda p-platser

Avtalen kommer att distribueras för underskrift av hyrestagare i januari/februari.

Vill hyrestagare inte skriva på avtalet, resulterar det i en omedelbar uppsägning.

Exempel på motion till föreningsstämman

Finns här.

Varning för Snöras

2020-01-08

Vintern är här och med det även risken för istappar och snöras från våra tak.

Att skadas av fallande snö och is är stor och åligger föreningens ansvar att förhindra. Styrelsen har därför köpt in varningsskyltar som kommer att ställas upp på platser där snörasskydd saknas och en påtaglig rasrisk finns.

Dessa platser är altaner, uteplatser och gräsytor tillhörande bottenvåningen, där solpanelerna på taken ovanför gör att snö och is lätt glider av.

Varningsskyltarna är en golvmodell och kommer att placeras i altandörrens närhet och vid förekommande fall på insidan av inglasningar.

Snörasskylten skall vara synlig vid in- och utpassage från både altandörr, uteplats, samt gräsmatta.

Uppställningen av snörasskyltarna kommer att ske inom kort efter att detta meddelande delats ut. Placeringen av skyltarna kommer att fotograferas som bevis för att varningen “Risk för snöras, istappar” har delgetts den/de personer som vistas inom skyltens närområde.

Snörasskyltarna får flyttas vid behov, men skall alltid ställas tillbaka synligt enligt ovan. Skyltarna samlas in på våren då risken för snöras upphört.

Meddela styrelsen om du/ni tycker att fler platser som behöver skyltas upp. Förslag på bättre placering av skyltar tas gärna emot.

Riskområden för Snöras – Ljungblommans fastighet

Områden där is- och snöras förekommer är markerade i gul-svart i bilden bredvid.

Under perioder då snö och is förekommer på Ljungblommans tak, beträds markerade områden helt och hållet på egen risk!

Ovanför entréer och trappor till lägenheterna finns snörasskydd. Däremot finns inget snörasskydd ovanför uteplatserna vid köksfönstren på bottenvåningen.

Var vaksam uppåt taket då du befinner dig i de gul-svarta områdena i bilden här bredvid.

Riskzon för snöras och istappar – Beträds på egen risk